Działania w ramach projektu: 

.       monitoring wdrażania przepisów przez gminy

o  rozesłanie do wszystkich gmin Polski informacji na temat prowadzonego projektu oraz przesłanie wzorcowego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminach

o  upublicznienie czarnej listy gmin, które mimo ustawowego obowiązku nie uchwaliły gminnych planów gospodarki odpadami (PGO)

o  upublicznienie czarnej listy gmin, które mimo ustawowego obowiązku nie uchwaliły gminnych regulaminów utrzymania porządku i czystości (RUPiC)

o  podjęcie działań prawnych w stosunku do 50 największych pod względem liczby mieszkańców gmin, których celem ma być uchwalenie przez nie PGO i RUPiC

.       monitoring przestrzegania przepisów o odpadach opakowaniowych oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przez placówki handlowe (w tym sklepy internetowe)

o  przeprowadzenie kontroli w 100 wybranych sklepach wielkopowierzchniowych różnych sieci pod kątem przestrzegania obowiązku posiadania ogólnodostępnych urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych

§w przypadku naruszeń - wystąpienia do dyrekcji firm o wyjaśnienia

§w przypadku dalszych naruszeń, braku odpowiedzi - przedsięwzięcie działań prawnych i upublicznienie czarnej listy firm

o  przeprowadzenie kontroli 50 wybranych sprzedawców internetowych pod kątem pobierania opłat za zwracany sprzęt

§w przypadku naruszeń - zwracanie uwagi na niezgodności

§w przypadku dalszych naruszeń, braku odpowiedzi - przedsięwzięcie działań prawnych i upublicznienie czarnej listy firm

      dokonanie analizy kosztów gospodarki odpadami, w szczególności ich selektywnej zbiórki, w wybranych gminach, identyfikacja
i promocja "najlepszych praktyk" w zakresie efek­tywnego wykorzystania środków na zagospodarowanie odpadów

o  przygotowanie listy 100 gmin, do których rozesłana zostanie ankieta na temat kosztów zbiórki odpadów z prośbą o jej wypełnienie

o  wybranie 10 gmin, dla których zostaną przygotowane "studia przypadków"

o  zaprezentowanie w internecie wstępnego raportu na temat kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

o  zorganizowanie seminarium, na którym zaprezentowane zostaną koreferaty na temat 10 "studiów przypadków" do przygotowanego raportu, oraz zagraniczne modele gospodarki odpadami z uwzględnieniem ich kosztów

      wypracowanie i promocja stanowiska organizacji poza­rzą­dowych w zakresie modelowych i pożądanych rozwiązań w gospodarce wyżej wymienionymi odpadami

o  przygotowanie i upublicznienie raportów:

§pozarządowego raportu z monitoringu wdrożenia ustaw "odpadowych"

§pozarządowego raportu na temat kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce łącznie z wnioskami
i rekomendacjami dla gmin i Parlamentu dotyczących zmian w regulacjach "odpadowych" oraz ze stanowiskiem organizacji pozarządowych

o  przygotowanie konferencji prasowej podsumowującej realizację projektu